About-RU

Инжиниринговая компания SIA AMI была основана в 2017 году. Основателями компании являются инженер-механик Марцис Зариньш, инженер-электротехник Эдвинс Богданс и инженер-программист Валдис Богданс. Компания предлагает полный цикл производства промышленного оборудования. Проектирование механических и электрических частей, создание прототипов, программирование автоматизации и производство готовой продукции. Осознавая тот факт, что не всегда заказчик нуждается в новом производственном объекте, мы предлагаем каждый из этапов отдельно. Наши опытные инженеры предложат оптимальное решение любой проблемы на вашем объекте. Это может быть обновление устаревшего устройства и его адаптация к интеграции в современный производственный процесс, а также развитие новой специализированной установки и даже объединение инженерных средств в единую производственную систему, адаптированную к потребностям клиента.

Инжиниринговая компания SIA AMI была основана в 2017 году. Основателями компании являются инженер-механик Марцис Зариньш, инженер-электротехник Эдвинс Богданс и инженер-программист Валдис Богданс. Компания предлагает полный цикл производства промышленного оборудования. Проектирование механических и электрических частей, создание прототипов, программирование автоматизации и производство готовой продукции. Осознавая тот факт, что не всегда заказчик нуждается в новом производственном объекте, мы предлагаем каждый из этапов отдельно. Наши опытные инженеры предложат оптимальное решение любой проблемы на вашем объекте. Это может быть обновление устаревшего устройства и его адаптация к интеграции в современный производственный процесс, а также развитие новой специализированной установки и даже объединение инженерных средств в единую производственную систему, адаптированную к потребностям клиента.

Automation-RU

Компоненты автоматизации

Механические узлы не могут выполнять свои функции, если они не контролируются должным образом. Механическое управление узлами является основной задачей автоматизации промышленного оборудования. Это похоже на нейронную сеть, которая на основе полученных сигналов заставляет руководителя выполнять определенные действия. Общаясь с заказчиком, наши опытные инженеры могут предложить наиболее подходящие решения и выбрать самые современные механизмы управления и контроля для любой ситуации.

Промышленное программирование

В настоящее время постоянно растущие требования к производству и качеству неизбежно требуют все более сложного производственного оборудования. Контроль производительности и контроль такого оборудования требует современных алгоритмов управления. Продуманный алгоритм управления устройствами не только обеспечивает успешную работу, но и повышает производительность и качество продукции. Мы гордимся тем, что наши инженеры способны решать даже самые сложные задачи программирования. Мы предлагаем интеллектуальные алгоритмы как для новых, так и для существующих производственных объектов.

Преимущества

Согласно первоначальной стоимости промышленной автоматизации, единственными затратами на ее будущую эксплуатацию являются энергия, обслуживание и ремонт, которые намного меньше, чем использование человеческих ресурсов. Внедрение промышленной автоматизации обеспечивает сокращение численности работников, а объем производства увеличивается. Внедряя автоматизацию в промышленность, конкурентоспособность компании возрастает, и ее можно производить по ценам, доступным для потребителя. Автоматизация повышает безопасность персонала.

Реконструкция устаревшего оборудования

Не всегда необходимо производить новый завод для производства. Часто устаревшее оборудование можно модернизировать, адаптировать к современным требованиям и интегрировать в современную производственную систему. Это всегда баланс между объемом инвестиций и ожидаемым результатом. Мы открыты для любых задач, наши инженеры выслушают ваши пожелания, ознакомятся с производственными мощностями и предложат лучшие решения для ваших целей.

Mehāniskie mezgli nav spējīgi izpildīt savas funkcijas, ja tie netiek atbilstoši vadīti. Mehānisko mezglu vadība ir galvenais industriālo iekārtu automātikas uzdevums. Tas ir kā neironu tīkls, kurš, balstoties uz saņemtajiem signāliem, liek izpildmehānismiem veikt konkrētas darbības. Komunicējot ar klientu, mūsu pieredzējušie inženieri spēj piedāvāt piemērotākos risinājumus, un izvēlēties mūsdienīgākos vadības un kontroles mehānismus jebkurai situācijai.

Mūsdienās arvien pieaugošās ražošanas apjomu un kvalitātes prasības neizbēgami pieprasa radīt arvien komplicētākas ražošanas iekārtas. Šādu iekārtu darbības funkciju izpilde un kontrole prasa mūsdienīgus vadības algoritmus. Pārdomāts iekārtas vadības algoritms ne tikai nodrošina veiksmīgu tās darbību, bet arī paaugstina ražību un uzlabo izstrādājumu kvalitāti. Mēs lepojamies, ka mūsu inženieri spēj risināt pat ļoti komplicētus programmēšanas uzdevumus. Mēs piedāvājam pārdomātus algoritmus, gan jaunām, gan jau esošām ražošanas iekārtām.

Pēc rūpnieciskās automātikas sākotnējām izmaksām, tās turpmākās ekspluatācijas vienīgās izmaksas ir enerģija, apkopes un remonti, kas ir daudz mazākas salīdzinājumā ar cilvēku resursu izmantošanu. Rūpnieciskā automatizācijas ieviešana nodrošina darbinieku skaita samazināšanu, tajā pašā laikā saražotās produkcijas apjoms pieaug. Ieviešot rūpniecībā automatizāciju, pieaug uzņēmuma konkurētspēja, un rodas iespēja ražot produkciju patērētājam pieejamās cenās.

Automatizācija paaugstina personāla drošību.

Ne vienmēr, lai ražotu ir nepieciešama jauna iekārta. Bieži vien arī novecojušas iekārtas ir iespējams modernizēt, pielāgot mūsdienu prasībām un integrēt modernā ražošanas sistēmā. Tas vienmēr ir balanss starp investīciju apjomu un sagaidāmo rezultātu. Mēs esam atvērti jebkuram izaicinājumam, mūsu inženieri uzklausīs jūsu vēlmes apskatīs ražošanas iekārtas un piedāvās optimālākos risinājumus jūsu mērķu sasniegšanai.

Механические узлы не могут выполнять свои функции, если они не контролируются должным образом. Механическое управление узлами является основной задачей автоматизации промышленного оборудования. Это похоже на нейронную сеть, которая на основе полученных сигналов заставляет руководителя выполнять определенные действия. Общаясь с заказчиком, наши опытные инженеры могут предложить наиболее подходящие решения и выбрать самые современные механизмы управления и контроля для любой ситуации.

В настоящее время постоянно растущие требования к производству и качеству неизбежно требуют все более сложного производственного оборудования. Контроль производительности и контроль такого оборудования требует современных алгоритмов управления. Продуманный алгоритм управления устройствами не только обеспечивает успешную работу, но и повышает производительность и качество продукции. Мы гордимся тем, что наши инженеры способны решать даже самые сложные задачи программирования. Мы предлагаем интеллектуальные алгоритмы как для новых, так и для существующих производственных объектов. Автоматизация повышает безопасность персонала

Согласно первоначальной стоимости промышленной автоматизации, единственными затратами на ее будущую эксплуатацию являются энергия, обслуживание и ремонт, которые намного меньше, чем использование человеческих ресурсов. Внедрение промышленной автоматизации обеспечивает сокращение численности работников, а объем производства увеличивается. Внедряя автоматизацию в промышленность, конкурентоспособность компании возрастает, и ее можно производить по ценам, доступным для потребителя.

Не всегда необходимо производить новый завод для производства. Часто устаревшее оборудование можно модернизировать, адаптировать к современным требованиям и интегрировать в современную производственную систему. Это всегда баланс между объемом инвестиций и ожидаемым результатом. Мы открыты для любых задач, наши инженеры выслушают ваши пожелания, ознакомятся с производственными мощностями и предложат лучшие решения для ваших целей.

Contacts-RU

Kaspars-Filips-Dobrovolskis-28216717-T.-22-e1558008865510-o7wmrn9lapu55pwavjp2y4n7uc9p06inoafu888frk
Опыт, полученный при эксплуатации промышленного оборудования, позволяет предвидеть проблемы, которые могут впоследствии возникнуть на заводе в процессе эксплуатации. Мы проектируем оборудование таким образом, чтобы оно эффективно выполняло поставленные задачи, было безопасным, надежным и помогало реализовать планы развития наших клиентов.
Металлообработка – одна из самых сложных отраслей в области производства приманок. Использование наиболее подходящих технологий металлообработки обеспечивает качество изготавливаемых деталей и более длительный срок службы.

Mārcis

Kaspars-Filips-Dobrovolskis-28216717-T.-4-1-e1558008549346-o7wmje8lb2jj8xvr1zaz27lk4kxpftrh7gaeksguds
Промышленное программирование – это комплекс мероприятий, который включает в себя не только написание кодов, но и понимание технологического процесса. Наши специалисты способны находить решения в условиях различных ограничивающих факторов, которые определяются особенностями как используемого оборудования, так и технологического процесса производства. Опыт является одним из важнейших факторов качественного и конкурентоспособного программирования промышленного оборудования.
Ни для кого не секрет, что слово SIEMENS сегодня является синонимом концепции ПЛК. Мы специализируемся на программируемых логических контроллерах SIEMENS. Siemens ПЛК- эффективное решение как простых, так и крупных задач.
В случаях, когда точное производственное или вращательное движение важно в производственном процессе, а также многоэлементная синхронная работа, сервопривод является ключом к выполнению этих требований.

Mārcis

Kaspars-Filips-Dobrovolskis-28216717-T.-50-e1558010676351-o7wo2xjb3okf7j7nrhifvp2zn57f818jubw6cc4gr4
Ваша старая производственная линия может сделать гораздо больше. Экономически не всегда возможно заменить производственное оборудование новым, поскольку такие изменения требуют больших инвестиций. Используя устаревшие производственные мощности, их пользователи сталкиваются с рядом проблем: Незапланированный ремонт из-за разгрузки; Производство выбракованной продукции за счет наладки сложного оборудования; Неэффективное производство из-за избыточного персонала; Сокращение объемов производства для достижения конкурентоспособного качества продукции; Ненужное использование энергии и др. Внедрение современной автоматизации для старого производственного оборудования помогает устранить многие проблемы, которые мешают производственной компании полностью развиваться в условиях существующей конкуренции.
Наша команда разработает и внедрит решения по автоматизации в соответствии с вашими потребностями.

Mārcis

Uzņēmuma rekvizīti:

SIA «AMI»
Reģistrācijas numurs: 40203076471
PVN maksātāja numurs: LV40203076471

Juridiskā adrese:

Viestura prospekts 49 — 27, Rīga, LV-1005

Faktiskā adrese:

Ganību dambis 22D — 3.06, Rīga, LV-1045

Norēķinu rekvizīti:

AS Luminor
LV52 RIKO 0002 9302 3889 8
RIKO LV 2X